Algemene voorwaarden I AM College

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de onderwijsovereenkomst, alsmede op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, welke onderwijsovereenkomst wordt aangegaan door ondertekening van het inschrijfformulier door I AM College en de student, alsook de online akkoordverklaring van de student tijdens het online inschrijven evenals, bij diens minderjarigheid, diens wettelijk vertegenwoordiger. In de gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, beslist het bevoegd gezag van I AM College. 

ARTIKEL 1 – BEGRIPPEN 

 1. I AM College: I AM College B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 66866774, gevestigd te Amsterdam; 
 2. I AM College is een erkende MBO niveau 4 BOL opleiding. Voor de erkenning van de overheid hebben we de opleiding gebaseerd op de kwalificatiedossiers: ‘Marketing Communicatie Specialist’ (crebo 25727), ‘Medewerker evenementenorganisatie’ (crebo 25749) en Ondernemer Handel (crebo 25880). Bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap staat I AM College geregistreerd onder Brin-nummer: 31GJ. De geplande studieduur van deze opleiding bedraagt 3 jaar. 

De inhoud en inrichting van de opleiding en examenvoorzieningen zijn terug te vinden in de Studiegids en in de bijlagen daarvan. Deze is te downloaden op onze website. 

 1. Student: onder studenten wordt verstaan de persoon die zich voor de opleiding heeft ingeschreven of, bij zijn minderjarigheid, heeft doen inschrijven door zijn wettelijk vertegenwoordiger. 
 2. Locaties: I AM Colleges heeft bij de ingang van studiejaar 2023-2024 twee locaties. Zijnde 1 locatie in Amsterdam en 1 locatie in Den Haag 

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID VAN ALGEMENE VOORWAARDEN 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij I AM College diensten of lesmaterialen aanbiedt of levert. I AM College behoudt zich het recht voor om, op grond van veranderende omstandigheden, eenzijdige wijzigingen in de algemene voorwaarden door te voeren. I AM College streeft ernaar de klant van deze wijzigingen schriftelijk of per e-mail op de hoogte te brengen. 

ARTIKEL 3 – AARD VAN DE OVEREENKOMST 

 1. De Algemene Voorwaarden vormen samen met het inschrijfformulier de onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel 8.1.3. van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB). 
 2. In deze overeenkomst staan de algemene rechten en plichten van partijen. Bepalingen die specifiek gaan over de door de student te volgen opleiding staan in het inschrijfformulier. Het inschrijfformulier is een onlosmakelijk onderdeel van de onderwijsovereenkomst. Overal waar in deze overeenkomst ‘opleiding’ staat, wordt de opleiding bedoeld zoals vermeld op het

inschrijfformulier. 

 1. De opleidingsgegevens zoals opgenomen in artikel 2 van het inschrijfformulier kunnen gedurende de opleiding met wederzijdse instemming van partijen worden gewijzigd of aangevuld. De opleidingsgegevens kunnen alleen worden gewijzigd op verzoek en met instemming van de student, al dan niet via, in of na overleg met of op advies van een functionaris van de school op verzoek van de student doorgevoerd. De school kan de student hierin altijd actief adviseren. Het inschrijfformulier wordt dan gedurende de looptijd vervangen door een nieuw inschrijfformulier, dat de school schriftelijk (op papier/digitaal) stuurt naar de student (en in geval van een minderjarige student ook naar zijn/haar ouder(s) en/of wettelijk vertegenwoordiger). 
 2. Als de student of in geval van een minderjarige student zijn/haar ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s), niet akkoord gaat met de inhoud van het nieuwe inschrijfformulier al dan niet omdat de aangepaste opleidingsgegevens niet correct zijn weergegeven, dan moet hij/zij dit binnen tien schooldagen schriftelijk of mondeling aan de school doorgeven. De opleidingsgegevens worden in dergelijk geval gecorrigeerd. In dit geval blijft de student de opleiding volgen zoals vermeld op het vorige inschrijfformulier. Als de student niet binnen de afgesproken termijn reageert, vervangt het nieuwe inschrijfformulier het vorige inschrijfformulier en wordt daarmee een onlosmakelijk onderdeel van de onderwijsovereenkomst. 
 3. De student en in het geval van minderjarigheid de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) heeft altijd recht op inzage in het eigen dossier. 

ARTIKEL 4 – OVEREENKOMST 

 1. Inschrijving staat gedurende het gehele jaar voorafgaand aan het I AM College studiejaar open. Indien naar het oordeel van I AM College ook na de aanvang van het studiejaar inschrijving wordt toegestaan kan dat worden besloten. 
 2. Inschrijving vindt plaats door het invullen, ondertekenen en indienen van het inschrijfformulier via het online inschrijf proces. Een inschrijving is pas definitief wanneer I AM College een bevestiging van de inschrijving heeft toegezonden aan degene die het inschrijfformulier heeft ondertekend. 
 3. Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat de student of in geval van een minderjarige student diens wettelijk vertegenwoordiger akkoord met de algemene voorwaarden behorend bij de onderwijsovereenkomst met I AM College. 
 4. Bij het inschrijfformulier dient een kopie van een geldig identiteitsbewijs gevoegd te worden en het persoonsgebonden nummer te worden overgelegd. Als geldig identiteitsbewijs wordt gezien een geldig paspoort, een geldig rijbewijs of een geldige identiteitskaart. 
 5. Alle post die voor de student bestemd is, wordt door I AM College naar het op het inschrijfformulier vermelde correspondentieadres verzonden. 
 6. De student dient binnen 14 dagen een wijziging van het correspondentieadres schriftelijk aan de studentenadministratie van I AM College te melden.
 7. De onderwijsovereenkomst is rechtsgeldig vanaf de datum waarop door I AM College het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier online is ontvangen. 
 8. De studieduur bedraagt het aantal studiejaren wat officieel is gecommuniceerd, plus wat correspondeert met het daaraan gerelateerde onderwijs kwalificatiedossier. Indien de student de opleiding niet binnen deze termijn kan voltooien, kan indien daartoe naar het oordeel van I AM College de studieduur worden verlengd. De daaruit voortvloeiende extra kosten worden aan de student in rekening gebracht. 
 9. Op de overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing. 

ARTIKEL 5 – INHOUD EN INRICHTING 

 1. De inhoud en inrichting van de opleiding en examenvoorzieningen staan in de Studiegids en in de bijbehorende bijlagen Examenreglement en Examenplan. De Studiegids geldt als de Onderwijs- en Examenregeling (OER) conform art. 7.4.8, lid 2 de WEB. De genoemde documenten liggen ter inzage bij de studentenadministratie en zijn digitaal beschikbaar. 
 2. Van de opleiding maken keuzedelen onlosmakelijk onderdeel uit. Het volgen van keuzedelen en afsluiten met een examen is een verplicht onderdeel van de opleiding. De student kiest gedurende de opleiding keuzedelen. Wanneer een student een keuze maakt om een keuzedeel te gaan volgen, wordt dit geregistreerd op het inschrijfformulier dat een onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van de 

onderwijsovereenkomst. Als de student later in zijn opleiding een andere keuze voor een keuzedeel maakt, dan wordt er een wijziging toegevoegd aan de onderwijsovereenkomst middels het Wijzigingsblad inschrijfformulier. Het aantal keuzedelen is afhankelijk van het aantal uren per keuzedeel. 

 1. Een student kan met de school aanvullende maatwerkafspraken maken over bijvoorbeeld extra begeleiding. Deze afspraken worden in een bijlage bij deze onderwijsovereenkomst gevoegd. 
 2. Op grond van bewijsstukken kan een student vrijstelling krijgen voor een bepaald examenonderdeel. De gevallen waarin dat kan en de te doorlopen procedure, staan beschreven in de studiegids. Het bewijs van de vrijstelling komt in het studentendossier. De school geeft de student een bewijs van de verkregen vrijstelling. Daarop kan, als dat aan de orde is, ook worden vermeld of de vrijstelling voor een beperkte tijd geldig is. 
 3. De beroepspraktijkvorming is een onderdeel van deze opleiding. Afspraken over de beroepspraktijkvorming staan in de praktijkovereenkomst tussen de school, de student en het leerbedrijf dat de beroepspraktijkvorming verzorgt. 
 4. De school heeft de zorgplicht een arbeidsmarktrelevante opleiding aan te bieden en de student te helpen bij het vinden van een bpv-plek. De student moet zich inspannen om een bpv-plek te vinden en/of moet een bpv-plek accepteren. 

ARTIKEL 6 – OPLEIDING 

 1. De student wordt geacht gedurende het gehele studiejaar, met uitzondering van de in de

jaarplanning opgenomen schoolvakanties beschikbaar te zijn voor de opleiding. 

 1. I AM College houdt zich aan de wettelijke meldingen rondom verzuim. Het volledige verzuimbeleid is terug te lezen in het studentenstatuut en de studiegids. 
 2. Examens en andere toetsingen kunnen plaatsvinden gedurende alle dagdelen inclusief de avonduren alsmede op zaterdagen. 
 3. I AM College behoudt zich het recht voor om activiteiten, zoals introductie, excursies, leeractiviteiten, keuzevakken of evenementen te wijzigen qua locatie, programma, tijdstip of te annuleren bij gebrek aan deelname of externe oorzaken buiten de invloedsfeer van I AM College om. 
 4. Het onderwijs wordt gegeven in groepen studenten. Groepen zijn in beginsel niet groter dan 20 studenten. In beperkte mate kan zo nodig worden gewerkt met groepen groter dan 20 studenten. 

ARTIKEL 7 – TIJDVAKKEN EN LOCATIES 

 1. De school maakt het rooster en de locatie op tijd en ruim voor het begin van de lessen aan de student bekend. 
 2. De student moet de opleidingsactiviteiten volgens het geldende rooster volgen. 
 3. I AM College is gerechtigd docenten te vervangen, het opleidingsprogramma te muteren en het rooster en de locaties om organisatorische en/of onderwijsinhoudelijke redenen te wijzigen, een en ander indien daartoe termen aanwezig zijn. De school spant zich in wijzigingen van het rooster en/of de locatie op tijd en voor aanvang van de les via de learning portal door te geven aan de student. 
 4. De school verwacht van de student dat hij/zij op tijd, dat wil zeggen voor het begin van de opleidingsactiviteit, op de locatie aanwezig is. 

ARTIKEL 8 – WEDERZIJDSE INSPANNINGSVERPLICHTING 

 1. De school organiseert het onderwijs en de examinering daarvan op zo’n manier dat de student de opleiding redelijkerwijs binnen de gestelde termijn met succes af kan ronden. Te weten voor of uiterlijk op de verwachte einddatum die onder 2 op het inschrijfformulier staat. De school draagt zorg voor het realiseren van de ingeroosterde lessen en andere activiteiten en zorgt in het geval van lesuitval voor een passend alternatief. In uitzonderlijke gevallen, kan het bevoegd gezag een alternatieve termijn voor de opleiding vaststellen. 
 2. De student spant zich zo goed mogelijk in om de opleiding binnen de geplande studieduur met succes af te ronden. Dat is voor of uiterlijk op de verwachte einddatum die onder 2 op het inschrijfformulier staat. In het bijzonder is de student verplicht daadwerkelijk aan opleidingsactiviteiten deel te nemen, tenzij dit om zwaarwegende redenen niet van hem kan worden verwacht. 
 3. In het geval dat de school door buiten de invloedssfeer van de school liggende externe factoren genoodzaakt is om de opleiding tijdelijk op te schorten of drastisch aan te passen heeft dit geen

directe invloed op de geldigheid van en de duur van de onderwijsovereenkomst. 

 1. I AM College valt, op basis van de leerplichtwet 1969 artikel 4c lid 1 (onderdeel van Wet van voortgezet onderwijs) waarin is gesteld dat jongere die als leerling, vavo-student of mbo-student van een school of instelling staat ingeschreven op grond van artikel 4a, eerste lid van diezelfde leerplichtwet, is verplicht het volledige onderwijsprogramma te volgen dat door die school of instelling wordt aangeboden, onder de leerplichtwet. Hierdoor is aanwezigheid conform de eisen van I AM College verplicht voor iedere student. Indien een student niet aan de eisen ten aanzien van aanwezigheid voldoet, is het gevolg dat de studie of wordt verlengd tot aan de verplichte uren-eis kan worden voldaan, of wordt beëindigd door I AM College. Waarbij alle betalingsverplichtingen, in lijn met artikel 10, blijven bestaan. De eisen ten aanzien van aanwezigheid zullen jaarlijks worden gepubliceerd in de studiegids. 

ARTIKEL 9 – STUDIEKOSTEN EN BETALINGSREGELINGEN 

 1. De tarieven voor het collegegeld en overige kosten voor het desbetreffende studiejaar staan vermeld op de website www.iamcollege.nl en op het inschrijfformulier. De tarieven van het moment van het aangaan van de overeenkomst gelden voor de betreffende student voor de gehele opleidingsduur, dit met uitzondering van eventuele jaarlijkse indexeringen. 
 2. Tijdens de online inschrijving wordt er 450 euro betaald. Deze eenmalige betaling bij inschrijving is gerelateerd aan inschrijfkosten en introductie activiteiten. Na het voldoen van deze eenmalige kosten bij inschrijving is de student verzekerd van zijn opleidingsplaats. 
 3. De student heeft de mogelijkheid om te bepalen op welke manier het collegegeld zal worden voldaan. Hierin zijn er twee mogelijkheden: 
 4. De student voldoet het volledige collegegeld voor aanvang van het studiejaar. b. I AM College biedt studenten de mogelijkheid om gedurende het studiejaar collegegelden in 12 gelijke termijnen te betalen. Deze optie van termijnbetalingen vindt alleen plaats via automatische incasso en zal altijd rond de 28ste van maand worden afgeschreven van het door de student/ouder/voogd opgegeven rekeningnummer. 
 5. Niet inbegrepen in het collegegeld zijn: kosten voor de expeditie, kosten voor de aanschaf van een laptop (laptop is verplicht), de eerste en tweede herexamen kosten voor de talen en rekenen en de tweede herexamen kosten voor de kernvakken en keuzedelen. 
 6. Alle collegegelden zijn vrijgesteld van BTW. 
 7. Het op het inschrijfformulier vermelde adres is factuuradres. Voor minderjarige studenten geldt als factuuradres het adres van de wettelijke vertegenwoordiger. 
 8. Indien de studieduur verlengd wordt, worden de daaruit voortvloeiende extra kosten aan de student in rekening gebracht. De kosten bedragen 1/12e van het jaarlijks collegegeld per verlengde maand. Deze kosten blijven gelden totdat de opleiding officieel is afgerond. 

ARTIKEL 10 – BEËINDIGEN VAN DE OVEREENKOMST

 1. De student kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen mits via de methode omschreven in lid 9 van dit artikel. Opzegging leidt niet altijd tot restitutie van het collegegeld en eventuele betalingsverplichtingen ten aanzien van collegegeld blijven mogelijk bestaan. 
 2. De student kan aanspraak maken op eventuele gedeeltelijke restitutie van het volledig collegegeld (mits al voldaan) c.q. ontslag uit betaalplicht in de volgende gevallen: 
 3. Opzegging voor de officiële start van het schooljaar: er is geen collegegeld verschuldigd. Alleen in het eerste jaar wordt de eenmalige introductie betaling gezien als annuleringskosten en er vindt in dat geval geen restitutie plaats van de introductie betaling; 
 4. Opzegging na de officiële start van het schooljaar maar vóór het einde van de eerste gehele onderwijsmaand: er is 25% van het jaarlijkse collegegeld verschuldigd inclusief eventuele eenmalige introductie betaling; 
 5. Opzegging na de eerste gehele onderwijsmaand maar voor het einde van de vierde gehele onderwijsmaand van datzelfde studiejaar: er is 50% van het jaarlijkse collegegeld verschuldigd inclusief eventuele eenmalige introductie betaling; 
 6. Opzegging na de vierde gehele onderwijsmaand van datzelfde studiejaar: er is 100% van het jaarlijkse collegegeld verschuldigd inclusief eventuele eenmalige introductie betaling; 
 7. Bij opzegging van de overeenkomst is de student niet verplicht om voor volgende studiejaren het collegegeld te voldoen. De student heeft in dit geval ook geen recht meer op het volgen van onderwijs aan I AM College, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 
 8. Bij opzegging vervallen eventuele betalingsregelingen. Het deel van het collegegeld dat nog niet voldaan is (met inachtneming van eventuele terugbetaling) dient binnen 14 dagen na de opzegging voldaan te zijn. 
 9. In geval van ontbinding dient de student eventueel van I AM College ontvangen lesmateriaal zo spoedig mogelijk aan I AM College terug te zenden. I AM College is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor rekening te laten komen van de student. Het terugzenden geschiedt voor risico van de student. Lesmateriaal dat op een elektronische gegevensdrager is aangeboden en waarvan het zegel van de verpakking is verbroken, kan niet worden geretourneerd en de prijs ervan moet volledig door de student aan I AM College worden voldaan. 
 10. Opzeggingen en ontbindingen dienen gericht te zijn aan het bestuur van I AM College in de personen van de onderwijsdirecteur en algemeen directeur. 
 11. Opzeggingen en ontbindingen dienen te geschieden via een officieel schrijven hiervan. Dit kan door het sturen van een schrijven per post en/of email. Dit zodat voor beide partijen te allen tijde duidelijk is dat, en wanneer er opgezegd is. De uitschrijf datum gaat in wanneer een bevoegd bestuurder zoals vermeld in punt 6 officieel per omgaande bevestigend reageert op de uitschrijving van de student. 
 12. De onderwijsovereenkomst wordt onmiddellijk ontbonden na overlijden van de student. Restitutie van het collegegeld vindt plaats naar rato van het aantal ingeschreven maanden.
 13. Studenten die zich naar het oordeel van I AM College ernstig misdragen of zich niet houden aan de gedragscode zoals omschreven in de studiegids kunnen door I AM College worden uitgeschreven. Er vindt dan géén restitutie van collegegelden plaats en het collegegeld voor de opleiding blijft verschuldigd in overeenstemming met lid 4 in dit artikel. 
 14. I AM College kan de onderwijsovereenkomst onmiddellijk beëindigen als de student frauduleus handelt (bijv. bij het plegen van plagiaat en valsheid in geschriften). Er vindt in dat geval geen restitutie van collegegeld plaats en het collegegeld voor de opleiding blijft verschuldigd in overeenstemming met lid 4 in dit artikel. 
 15. I AM College behoudt zich het recht voor om een inschrijving (bijv. bij onvoldoende deelname) te annuleren. Bij niet accepteren of annuleren van een inschrijving zijn geen annuleringskosten verschuldigd en wordt het reeds door de student betaalde bedrag volledig terugbetaald. 
 16. De overeenkomst beëindigt wanneer: 
 17. de student de opleiding met succes heeft afgerond; 
 18. de student zich laat uitschrijven of de school op eigen initiatief definitief heeft verlaten; c. de school de student in een geval als opgenomen in het studentenstatuut van de opleiding verwijdert; 
 19. met wederzijds goedvinden; 
 20. bij overlijden van de student. 

ARTIKEL 11 – FINANCIËLE VERPLICHTINGEN 

 1. Betaling dient te geschieden in Euro’s. 
 2. De student dient, in het geval van een volledige betaling van het collegegeld voor aanvang van het schooljaar (zoals benoemd in artikel 9 lid 3), de facturen van I AM College binnen de op de factuur genoemde termijn van 7 dagen te voldoen, tenzij anders is aangegeven. Indien niet betaald wordt binnen de door I AM College aangegeven termijnen stuurt I AM College na het verstrijken ervan een betalingsherinnering en geeft de student de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen; 
 3. De student dient, in het geval van een betaling van het collegegeld via automatische incasso, ervoor zorg te dragen dat het starten van de automatische incasso meteen bij de eerste betaling via automatische incasso goed verloopt. Daarvoor dienen in ieder geval de volgende acties te zijn ondernomen; 
 4. Voor betalen per automatische incasso moet de rekeninghouder I AM College BV toestemming geven via de digitale incassomachtiging (DIM) service die door I AM College wordt gebruikt. b. De rekeninghouder zorgt ervoor dat er te allen tijde voldoende saldo op de rekening staat. c. Als er een (selectieve) incassoblokkade op het rekeningnummer staat is automatische incasso ook niet mogelijk. 
 5. De verantwoordelijkheid van het nakomen van bovenstaande ligt volledig bij de student of zijn/haar vertegenwoordiger 
 6. Op iedere factuur die I AM College opstuurt staat de dag waarop welk(e) bedrag(en) zal worden

afgeschreven. We schrijven het bedrag op de aangegeven datum van de opgegeven rekening af. Als het ons niet lukt om het bedrag af te schrijven (bijvoorbeeld omdat er onvoldoende saldo op de rekening staat), proberen we het binnen 7 dagen nog een keer. Als het nog steeds niet lukt om het bedrag af te schrijven, worden er mogelijk extra kosten in rekening gebracht. Staat het bedrag na 10 dagen nog open, dan komt er een tweede herinnering en wanneer de betaling daarna nog steeds niet succesvol is afgeschreven schakelt I AM College een incassobureau in. De daarbij bepaalde buitengerechtelijke incassokosten komen ten laste van de student en/of zijn gerechtelijke vertegenwoordiger. 

 1. Gedurende de behandeling van een klacht of geschil, zal I AM College het in rekening brengen van rente en incassokosten opschorten. 
 2. Bij nalatigheid in de betaling kan I AM College haar verplichtingen uit de onderwijsovereenkomst opschorten. I AM College zal daarbij voor de student de toegang tot het gebouw en de faciliteiten blokkeren en de student zal worden uitgesloten van deelname aan lessen, tentamens en overige activiteiten. Tevens worden cijferlijsten, certificaten en het diploma achtergehouden. Zodra de betalingsachterstand is opgeheven, wordt de toegang en deelname direct hersteld en vervallen alle bovengenoemde maatregelen. De betalingsverplichting blijft bij bovengenoemde uitsluitingen gehandhaafd. 
 3. Het om welke reden dan ook (bijvoorbeeld ziekte) wegblijven bij onderwijsactiviteiten leidt niet tot vermindering van het collegegeld, dan wel van andere vorderingen op de student. Mochten er zich specifieke gevallen voordoen dan dient de student of zijn gerechtelijke vertegenwoordiger zich hiervoor te vervoegen bij het bestuur van I AM College in de persoon van de algemeen directeur. Alleen deze persoon is bevoegd om uitzonderingen toe te staan. 
 4. De school bekostigt de onderwijsactiviteiten en de daarvoor benodigde inventaris die op basis van het betreffende kwalificatiedossier noodzakelijk zijn om studenten in staat te stellen het onderwijs te volgen en het diploma te behalen. 
 5. De student verklaart door ondertekening van de onderwijsovereenkomst kennis te hebben genomen van de lijst met onderwijsbenodigdheden waar hij/zij voor aanvang van de opleiding over moet beschikken. De lijst met benodigdheden zal voor aanvang van de opleiding aan de student worden medegedeeld. De student bepaalt zelf hoe en waar deze onderwijsbenodigdheden worden aangeschaft. 

ARTIKEL 12 – PASSEND ONDERWIJS 

 1. Indien van toepassing worden voor individuele studenten aanvullende afspraken gemaakt over extra begeleiding in het kader van de Wet Passend Onderwijs. Afspraken over de ondersteuning worden in principe voor aanvang van de opleiding gemaakt, maar kunnen ook tijdens de looptijd van deze onderwijsovereenkomst worden gemaakt of worden aangepast. De nadere invulling van deze afspraken wordt in een addendum bij de onderwijsovereenkomst neergelegd. Deze maakt onlosmakelijk onderdeel uit van deze onderwijsovereenkomst. 
 2. De student levert de school de benodigde informatie over de (mogelijke) extra

ondersteuningsbehoefte zodat de school deze ondersteuning kan bieden. Wanneer blijkt dat hij/zij deze informatie verzwijgt, wordt de extra ondersteuning ook niet opgenomen in (de bijlage bij) de onderwijsovereenkomst. De school hoeft de noodzakelijke ondersteuning dan ook niet te leveren. Als tijdens de opleiding blijkt dat de student een ondersteuningsbehoefte heeft, kan de school zelf vaststellen of zij hieraan alsnog tegemoet kan komen. 

ARTIKEL 13 – AANSPRAKELIJKHEID 

 1. De aansprakelijkheid van I AM College is in alle gevallen beperkt tot de schade die het directe gevolg is van aan haar toe te rekenen handelen of nalaten (“directe schade”). I AM College is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte schade, waaronder mede begrepen derving van inkomsten of winst. I AM College is in geen geval gehouden meer te betalen dan een bedrag gelijk aan het collegegeld dat door de student is voldaan in de periode waarin de schade zijn oorsprong vindt of – indien dat hoger is – tot het bedrag dat I AM College krachtens een door haar afgesloten verzekering van haar verzekeraar daadwerkelijk vergoed krijgt; 
 2. De beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet in het geval van letselschade of overlijdensschade en evenmin in geval van schade ontstaan door opzet of grove schuld van I AM College; 
 3. I AM College is niet aansprakelijk voor schade die de student lijdt als gevolg van activiteiten van studentenverenigingen; 
 4. I AM College is niet aansprakelijk voor wijzigingen in het programma ten gevolge van overheidsmaatregelen of wijzigingen door exameninstituten. I AM College is niet aansprakelijk voor de juistheid van informatie van derden die zij in de studiegids of andere documenten van I AM College heeft gebruikt en overeenkomstig in de studiegids of andere documenten van I AM College heeft opgenomen (zoals VDZ, DUO, Belastingdienst of partnerscholen van I AM College) en de daarbij behorende fictieve rekenvoorbeelden. De in de studiegids of andere documenten van I AM College vermelde informatie over de tegemoetkoming studiekosten, studiefinanciering en studentenreisproduct is de situatie, zoals die van toepassing is op het moment van schrijven van de studiegids. 
 5. De onder lid 1 en 2 genoemde aansprakelijkheid strekt zich uit tot personen in dienst van I AM College, dan wel aan personen die door I AM College zijn aangesteld voor de uitvoering van de onderwijsovereenkomst; 
 6. De student dient WA-verzekerd te zijn. Studenten dienen zelf zorg te dragen voor een paspoort dat nog minimaal zes maanden geldig is, alsmede voor een reis- en annuleringsverzekering tijdens excursies en studiereizen; 
 7. I AM College is op geen enkele wijze partij bij of dusdanig betrokken in de onderneming(en) van de student en de daaraan verbonden ondernemende keuzes en activiteiten. I AM College heeft dan ook geen enkele verantwoordelijk in en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgen van deze activiteiten van de student;
 8. I AM College kan niet aansprakelijk gesteld worden als facultatieve onderdelen die door derden worden aangeboden wijzigen, niet meer aangeboden worden of tegen andere condities worden aangeboden. 
 9. Met uitzondering van opzet of grove schuld is I AM College niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, verduistering en/of beschadiging van eigendommen van de student. 
 10. I AM College is in geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan de (financiële) belangen van personen, ondernemingen, overheden en andere entiteiten ten aanzien waarvan het verzekeraar(s) ingevolge nationale of internationale regelgeving niet is toegestaan die belangen te verzekeren. 
 11. Uitgesloten van aansprakelijkheid van I AM College is schade aan en/of verlies van zaken waarin op grond van nationale of internationale regelgeving niet in mag worden gehandeld. 

ARTIKEL 14 – LEVERING EN AUTEURSRECHTEN STUDIEMATERIAAL 

 1. Onder het studiemateriaal wordt verstaan boeken, syllabi en digitaal studiemateriaal. Het is de student niet toegestaan dit materiaal te vermenigvuldigen of op enige wijze aan derden af te staan of in gebruik te geven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van I AM College. Het auteursrecht op syllabi berust bij I AM College; 
 2. I AM College kan niet aansprakelijk worden gesteld voor laat uitgeleverd studiemateriaal dat wordt geleverd door derden op grond van een rechtstreekse overeenkomst met de student. Naast het boekengeld kunnen ook de licentiekosten voor dit studiemateriaal in rekening worden gebracht. 
 3. I AM College levert het lesmateriaal tijdig aan de student. Onder tijdige levering wordt mede verstaan het tijdig verschaffen van toegang tot lesmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden. 
 4. Verkeerd of beschadigd lesmateriaal, verkregen via I AM College, wordt onmiddellijk door I AM College vervangen zonder kosten voor de student. 

ARTIKEL 15 – RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE STUDENT 

 1. Het bestuur van de school zorgt ervoor dat de instelling een studentenstatuut heeft als bedoeld onder deelnemersstatuut in artikel 7.4.8. van de WEB. 
 2. In het studentenstatuut staan de rechten en de plichten van de student. 

ARTIKEL 16 – SCHORSING EN VERWIJDERING 

 1. Als de student zich niet aan de regels van de school houdt, zoals (onder meer) beschreven in het studentenstatuut, kan de school de student schorsen. 
 2. De school kan de student maximaal vijf werkdagen met onmiddellijke ingang schorsen. Deze termijn kan nog eens met maximaal vijf werkdagen worden verlengd. 
 3. De school kan de schorsing schriftelijk of mondeling doorgeven aan de student. De reden, de

startdatum en de duur van de schorsing moeten worden vermeld. De school moet een mondelinge schorsing meteen schriftelijk bevestigen. De hiervoor omschreven punten moeten dan ook worden vermeld. 

 1. De student kan binnen vijf werkdagen na het opleggen van de schorsing zijn reactie schriftelijk aan de school kenbaar maken. 
 2. De student die tijdens een opleidingsactiviteit ongewenst gedrag vertoont, kan door de daartoe aangewezen persoon uit de opleidingsactiviteit worden verwijderd. 
 3. De student kan van de school worden verwijderd als hij het studentenstatuut van de school overtreedt, nadat hij een schriftelijke waarschuwing heeft ontvangen en daarbij is gewezen op de mogelijke consequenties van zijn handelen en/of nalaten of als hij zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig wangedrag. 
 4. De student heeft het recht in bezwaar gaan tegen het besluit van de school om hem te verwijderen. Een bezwaar kan binnen 14 dagen op papier worden gestuurd aan de directeur van onderwijs. 
 5. Door ondertekening verklaart de student kennis te hebben genomen van het studentenstatuut van de school. 
 6. Voor studenten op wie de Leerplichtwet 1969 van toepassing is geldt dat de school in geval van verwijdering van de student ervoor zorgt dat een andere school bereid is de student toe te laten conform artikel 8.1.3., vijfde lid, van de WEB. Als de school aantoonbaar acht weken zonder succes heeft gezocht naar een andere school, kan de school in afwijking van het voorgaande tot definitieve verwijdering overgaan. 

ARTIKEL 17 – VERTROUWELIJKHEID 

 1. Door studenten verstrekte informatie wordt door I AM College, haar personeel en/of voor haar werkzame personen vertrouwelijk behandeld. I AM College conformeert zich aan de geldende privacywetgeving; 
 2. Indien het e-mailadres van de ouders is ingevuld, kan I AM College, ongeacht de leeftijd van de student, gegevens over afwezigheid en ziekte mailen naar dit adres; 
 3. Beleid en regelgeving ten aanzien van vertrouwelijkheid en privacy is vastgelegd in het Privacyreglement van I AM College. 

ARTIKEL 18 – VRIJWARINGSVERKLARING 

 1. De student verklaart via deze overeenkomst dat het getoonde portret is gemaakt met zijn/haar uitdrukkelijke toestemming. De student verleent hierbij I AM College het recht (hetgeen kan worden overgedragen aan andere partijen, wanneer de fotograaf dit wil) om zonder beperking de foto te gebruiken, publiceren, reproduceren en distribueren.
 2. De student verklaart via deze overeenkomst dat hij/zij de fotograaf vrijwaart van elke vorm van aanspraak op het portretrecht van of door de getoonde persoon of diens wettelijke vertegenwoordiger. 
 3. De student verklaart via deze overeenkomst dat de regels en rechten voor het portretrecht bij hem/haar bekend zijn. 
 4. Deze verklaring is bindend en komt ten goede aan I AM College. 

ARTIKEL 19 – VRAGEN, KLACHTEN 

 1. Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van het onderwijs worden beantwoord binnen een termijn van 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer een meer uitvoerig antwoord verwacht kan worden. 
 2. Ingeval van een klacht tussen partijen inzake de uitvoering van de onderwijsovereenkomst, zullen partijen al het mogelijke doen om in gezamenlijk overleg tot een minnelijke schikking te komen. 
 3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst of klachten met betrekking tot examinering moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend, conform de procedure die daarvoor is vastgelegd in artikel 7.5.1. -7.5.4. van de WEB en is opgenomen in de studiegids. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de student zijn of haar rechten terzake verliest; 
 4. Het beleid en regelgeving ten aanzien van klachten is vastgelegd in de Klachtenregeling I AM College. 

ARTIKEL 20 – GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT 

 1. Op alle overeenkomsten tussen I AM College en de student of diens wettelijke vertegenwoordiger is het Nederlands recht van toepassing. 
 2. Geschillen tussen student en I AM College over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door I AM College te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door de student als door I AM College aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, Bordewijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl)
 3. De geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de consument zijn klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 bij de ondernemer heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing. 
 4. Een geschil dient binnen twaalf maanden na het indienen van de klacht overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. 
 5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 6. Wanneer de consument een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. 
 7. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie, moet hij eerst de consument schriftelijk vragen zich binnen 5 weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen. 
 8. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies. 
 9. In uitsluitend die gevallen waarvoor bij formeel onderwijs in een bindende wettelijke geschillenregeling is voorzien, zoals die voor examinering van de student, vinden de bepalingen uit lid 2 tot en met 8 van dit artikel geen toepassing. 
 10. NRTO staat garant voor de nakoming van de bindend adviezen van de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen door zijn leden, tenzij het lid het bindend advies binnen twee maanden na de verzending daarvan ter vernietiging aan de rechter voorlegt. De garantstelling door de NRTO is beperkt tot euro 5.000, – per bindend advies. De NRTO verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat ten behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door u is voldaan aan de innamevereisten (betaling klachtengeld, ontvangst ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting), van één van de volgende situaties sprake is: 

– aan het lid is surseance van betaling verleend, of 

– het lid is failliet verklaard, of 

– de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd. 

Bepalend voor deze laatste situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan de NRTO aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd. 

ARTIKEL 21 – TOEPASSELIJKE REGELINGEN 

 1. Naast de bepalingen in deze overeenkomst en voor zover niet in strijd met deze overeenkomst zijn de volgende regelingen van toepassing, zoals luidend en aan de student bekend gemaakt op de datum van ondertekening van de onderwijsovereenkomst: o Studentenstatuut o Examenreglement o Studiegids o Reglement Commissie van Beroep voor de Examens o Klachtenregeling o Privacyreglement 
 2. De bovenstaande regelingen liggen ter inzage bij de studentenadministratie en zijn gepubliceerd op de learning portal. 
 3. Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 4. I AM College heeft het recht van terughouding (recht van retentie) als de student tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt. 
 5. Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voor meer informatie: www.iamfoundation.nl

Scroll naar boven